• Nie je možné písať históriu slovenského karate bez spojitosti s Českou republikou, kde boli počiatky karate zaznamenané skôr. Oficiálne trénovanie karate bolo datované vznikom subkomisie karate pri ústrednej sekcii džuda v roku 1962, ktorú založili Ing. Špička a Ing. Novák. V tom istom roku vznikol prvý oddiel karate pri Slávii FEL Praha, kde okrem uvedených pôsobili aj Ing. Tvrdík, Zvěřina a Rameš.
   
 • Neskôr, v roku 1070, bola pri bývalom Českom svaze džuda ČTO založená komisia karate, čo malo významný vplyv na zakladanie nových krúžkov a oddielov.
   
 • K významným osobnostiam karate tej doby patrili bratia Ing. F. a M. Kollář, ktorí boli súčasne prvými nositeľmi majstrovských technických stupňov.
   
 • Publikovali aj prvú knihu o karate opierajúcu sa o štýl Šotokan v bývalom Československu.
   
 • Prvé písomné zmienky o karate boli publikované známym praktikom sebaobrany, karate, jiu-jitsu a samba (samozaščita bez oružja) pánom Levským. Boli to knihy o sebaobrane a neskôr aj o karate. Ich zámer bol prezentovať techniky pre obranu najmä v ozbrojených zložkách. Podávali komplexný obraz o karate a jeho štýloch v spätosti s históriou.