• Vznik Východoslovenskej únie karate a bojových umení sa datuje na 19. máj 1990. VÚKABU naviazala na východoslovenský krajský zväz karate.
   
 • Nová doba nám poskytla možnosť samostatne rozhodovať  o dianí karate na Východnom Slovensku a Slovenský zväz karate sa stal rovnocenný partner a zastrešuje karate hlavne v súťažnej sfére.
   
 • Na valnom zhromaždení dňa 19.5.1990 bol zvolený nový výkonný výbor /VV/:

  Ing. Dušan Sarka – prezident /ktorý úspešne viedol úniu 12 rokov a v súčasnosti je čestným prezidentom únie/
  Július Valenta – viceprezident
  Viktor Demko – hospodár
  JUDr. Ondrej Jestrebi – právny poradca a organizačný pracovník
  Ujlakyová – referenet pre zahraničný styk
  Gabriel Varga – referent pre šport v rámci SZTK
   

 • Naštartoval nové smery a činnosť ako napr.

  - zabezpečenie skúšok STV vrátane majstrovských stupňov na pôde VÚKABU
  - získanie akreditácie na vykonávanie školení trénerov a rozhodcov III. a II. triedy
  - organizovanie súťaží a v regióne ako aj podujatia v zahraničí
   

 • Boli menovaní aj prví skúš. komisári: Lajčák, Novák, Zlámal, Poláček, Čuňo, Lenorovič, Ficeri, Borovian.
   
 • Jedným z najvýznamnejších podujatí v Košiciach bola organizácia turnaja „Cassovia cup“ s medzinárodnou účasťou. Dnes sa Cassovia cup preniesla na mládežnícku sféru pod názvom mini Cassovia a neskôr „Gishin cup“.
   
 • Pri založení mala únia 33 klubov, z ktorých už mnohé zanikli, alebo existujú pod inými názvami. Ale dôležitejšia je skutočnosť, že VÚKABU sa zo spomínaných 33 oddielov rozrástlo na 35 s približne 3000 cvičencami.
   
 • V roku 2002 Ing. Dušan Sarka z pracovných dôvodov odstúpil z funkcie prezidenta a VZ VÚKABU zvolilo na jeho miesto Júliusa Valentu. VZ na jeho návrh zvolilo päť členný výkonný výbor v zložení:

  - Eugen Lenorovič – tajomník
  - JUDr. Ondrej Jestrebi – hospodár
  - František Kretovič – trénersko metodická komisia
  - Ladislav Konrád – rozhodcovská komisia,
   

 • S VV spolupracujú Ing. Imrich Bácskai, Ing. Martin Beca PhD. a Ing. Peter. Bozogáň v rámci organizovania športových aktivít, seminárov a propagácie. Pri organizovaní súťaží významne pomáhajú oddiely VÚKABU v Bardejove, Prešove, Michalovciach, či Humennom.
   
 • K zmene pôvodných stanov dochádza na Valnom zhromaždení VÚKABU dňa 30.9.2006. Túto zmenu priniesol čas, skúsenosti a vyššie nároky v hnutí karate. Zároveň so zmenou stanov prebehli aj nové voľby do orgánov VÚKABU. Výkonný výbor sa rozšíril na 7 členov: p. Július Valenta /prezident/, p. František Kretovič /viceprezident/, Ing. Imrich Bácskai, Ing. Peter Bozogáň, Ing. Martin Beca, PhD., p. Ladislav Konrád a JUDr. Ondrej Jestrebi.
   
 • Napriek tomu, že v dnešnej dobe zohrávajú nemalú rolu financie, dôležitý je entuziazmus a vzájomné medziľudské a medzioddielové vzťahy, ktoré sa dlhodobo vytvorili stabilnú a prosperujúcu organizáciu. Výsledky, ktoré sú uvedené na týchto stránkach potvrdzujú kvalitu hnutia karate na východe.
   
 • Dobrá spolupráca vyústila do zorganizovania slávnostného plesu pri príležitosti 30. výročia založenia VÚKABU. Táto akcia mala veľmi dobrý ohlas a preto sa usporiadatelia rozhodli každoročne túto akciu zopakovať. Tretí ročník sa niesol v znamení odmeňovania najúspešnejších karatistov VÚKABU. Ako najlepší karatista v doterajšej histórii VÚKABU  bol vyhlásený Peter ŠIMKO z KK UNION Košice:

  12.10.2001 Majstrovstvá sveta, Atény Kumite - kadeti do 65 kg 4.miesto
  13.-15.02.2004 Maj.Európy, Rijeka, Chorvátsko Kumite - juniori do 65 kg 2.miesto
  13.02-2005 Majstrovstvá Európy, Thessaloniki,GR  Kumite - juniori družstvo 5.miesto
  11.-13.11.2005 Majstrovstvá sveta, Limasol, Cyprus Kumite - juniori do 70 kg 4.miesto 

  http://www.karateunion.sk/Fighters/PSimko.asp
   

 • Veľkej pocty sa dostalo slovenskému karate, keď v dňoch 4. - 6. 5. 2007 v Bratislave usporiadalo v histórii prvé MAJSTROVSTVÁ EURÓPY SENIOROV. Na slávnostnom otváracom ceremoniáli tohto veľkého turnaja s účasťou 42 krajín sa zúčastnil aj prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CScZ VÚKABU sa do reprezentačného tímu dostali ako pretekár z KK UNION Košice Peter Varga, ako tréner p. František Kretovič (predseda komisie štátnej reprezentácie) a ako rozhodca bol prítomný aj Ing. Imrich Bácskai, ktorý ako prvý vo VÚKABU úspešne absolvoval skúšky a získal licenciu EKF - Judge B.  Slovensko v celkovom hodnotení získalo na tomto šampionáte 5 medailí (1-zlatú: E. Medveďová; 3-strieborné: A. Harničár, K. Farmadín a M. Višňovská; 1-bronzovú: ženský tím kumite). Tím medzinárodných rozhodcov sa popri P. Baďurovi rozšíril o R. Rebra, M. Cisára a I. Bácskaiho.
   
 • V sobotu 24.11.2007 sa v priestoroch klubovne TJ Metropol Košice uskutočnil seminár rozhodcov, ktorý bol spojený prvý krát s predlžovaním si licencie a výkladom pravidiel WKF. Pod vedením rozhodcovskej komisie v zložení: Ladislav Konrád , Július Valenta, Ing. Imrich Bácskai a Ing. Martin Beca PhD. sa nastolil nový systém vzdelávania rozhodcov smerujúci k ujednoteniu sa vo výklade pravidiel a ich aplikácii v praxi.
   
 • Od 7. - 9.11.2008 sa opäť v priestoroch klubovne TJ Metropol Košice uskutočnil tento krát kurz rozhodcov III., II. a I. triedy, ktorého sa zúčastnilo spolu 14 záujemcov stať sa (prípadne si zvýšiť kvalifikáciu) členom rozhodcovského zboru. Test z pravidiel rozhodovania, ústne skúšky ako aj praktickú časť na súťaži (len adepti na II. a I. triedu) všetci úspešne zvládli.
   
 • Medzinárodná súťaž v KUMITE pod názvom \"Memoriál Michala Bozogáňa\", ktorej druhý ročník usporiadal KK UNION Košice dňa 10.1.2009, sa opäť vydarila. O jej kvalite svedčí aj fakt, že sa súťaže zúčastnilo 332 pretekárov z Maďarska, Rumunska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny, ako aj účasť piatich rozhodcov s medzinárodnou licenciou. Tak dobre zorganizovaný turnaj pod vedením Ing. Petra Bozogáňa už smelo konkuruje obdobným súťažiam nielen doma, ale aj v susedných krajinách. Touto cestou ďakujeme všetkým kompetentným, ktorí sa ho aktívne zúčastnili. (http://www.karateunion.sk/MMB/MMB.asp )
   
 • Historický úspech zaznamenalo východoslovenské karate, keď sa jeho výprava zúčastnila ME kadetov, juniorov a starších juniorov v Paríži v dňoch 30.1. - 1.2.2009. Škoda len, že sa pretekárom a ich trénerom nesplnil veľký sen - priniesť domov medailu (Barbora Botúnová z TJ Metropol Košice a Gabriel Kaleta z KK UNION Košice obsadili 4. miesto). Avšak takto početná výprava z VÚKABU bola na takomto podujatí po prvýkrát a všetkým menovaným patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu. Pretekári: Matúš Bozogáň, Barbora Botúnová, Michal Klima, Gabriel Kaleta, Júlia a Lucia Langošová. Tréneri: František Kretovič, Július Valenta a Peter Bozogáň st. Rozhodcovia: Imrich Bácskai a Martin Beca. Celkovo sa slovenská výprava umiestnila na vynikajúcom druhom mieste hneď za domácim Francúzskom.
   
 • Dňa 29.1.2009 sa uskutočnila prvá oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky p. Ivana Gašparoviča v Mestskej časti Košice - sídlisko Ťahanovce. Pri tejto príležitosti boli na stretnutie s prezidentom pozvaní aj zástupcovia dvoch našich klubov, ktorí pôsobia na tomto sídlisku. KK Union Košice zastupoval syn trénera - Peter Bozogáň ml. a ŠŠK JUGO Košice prezidentka klubu - p. Miroslava Bácskaiová. Prezidenta na sídlisku privítal spolu so starostom JUDr. Cyrilom Betušom aj zástupca starostu RNDr. Ing. Emil Petrvalský - tréner KK UNION Košice. (http://www.karateunion.sk/SpolPod/PrezSR290109/PrezSR290109.asp )
   
 • Na 6. ročníku JUGO CUP 2009, ktorý sa konal 3.10.2009 na ZŠ Juhoslovanská 2 v Košiciach, sa po prvý krát vyhlasovali víťazi prvého ročníka ŽIACKEJ LIGY VÚKABU v sezóne 2008-2009. Krásne zlaté poháre odovzdával starosta MČ Košice - sídl. Ťahanovce JUDr. Cyril Betuš spolu s prezidentom VÚKABU p. Júliusom Valentom a riaditeľom súťaže Ing. Imrichom Bácskaiom. Prezident VÚKABU vo svojom príhovore zdôraznil význam súťaží začínajúcich karatistov pre ich ďalší športový rozvoj. JUGO CUP bol zároveň aj 1. kolom druhého ročníka tejto perspektívne sa rozvíjajúcej ligy mládežníckeho karate.
   
 • 5. - 7.2.2010 sa naši pretekári: Linkeschová Kornélia, Schwartzová Zuzana, Klima Michal a Kaleta Gabriel z KK UNION Košice zúčastnili v reprezentačných farbách spolu s p. Františkom Kretovičom (predsedom komisie štátnej reprezentácie) 37. majstrovstiev Európy v tureckom Izmire. Vo veľkej konkurencii zo 41 krajín (768 pretekárov) sa najlepšie umiestnil Michal Klima na peknom 4. mieste, keď tesne prehral bol o tretie miesto v kumite juniori -68 kg.
   
 • 29.9. - 3.10.2010 sa v portugalskom Cascais uskutočnili Majstrovstvá sveta Goju-Ryu WGKF. Naši pretekári z VÚKABU, ktorí hájili farby Slovenska v reprezentačných \"dresoch\" sa v celosvetovej konkurencii nestratili a domov doniesli tieto umiestnenia:

  Daniela Závatzká, 1 .miesto kumite kadetky -54 kg
  Zuzana Schwartzová, 1 miesto kumite juniorky družstvá a 2. miesto kumite juniorky -59 kg
  Za tento historický úspech našim pretekárom a ich trénerovi Ing. Petrovi Bozogáňovi z KK UNION Košice ďakujeme!
   

 • Viktória Pillárová z Karate klubu Kretovič Košice dosiahla taktiež významný úspech na ME kadetov v srbskom Novom Sade, keď v kategórii kumite -54 kg získala pre slovenské farby cenný bronz. Gratulujeme.
   
 • Majstrovstvá sveta v malajzijskej Melake, ktoré sa konali sa v dňoch 13. - 16.10.2011, sa zapíšu veľkými písmenami do histórie VÚKABU. Historicky prvé medaile z MS k nám na Východ priniesli pretekárky Viktória Pillarová z KK Kretovič Košice (striebro v kumite kadetky -54 kg) a Zuzana Schwartzová z KK UNION Košice (bronz juniorky +59 kg). Prekvapením bolo aj 4. miesto kata juniori Petra Fabiana z Goju kai Prešov.