• V r.1968 konanie spoločného čs.-rakuského sústredenia džudistov na Morave, rakúsky džudisti predviedli ukážky karate.
   
 • V septembri 1969 vznikol pod vedením J. Hrabinu záujmový krúžok karate pri vysokoškolskom klube ČSM, kde príležitostne viedol tréningy aj J. Ellinger, cvičiaci v tomto období menej známy smer „šudokan“. V tomto krúžku cvičili okrem iných: Ing.Kopinič, PhDr. Šebej, Ing. Ondris, Ing. Šimkovič, Ing. Cisár, PhDr. Hazucha, Ing. Albert, Ing. Porazík, Ing. Tokár, M.Schwantzerová a ďalší. Tento krúžok sa rozpadol na niekoľko menších, ktoré viedli Dr. Šebej VŠ Ekonomickej. Neskôr začali trénovať Ing. Klementis, Ing. Kováč, Dr. Penthor, Ing. Kindl, Ing. Grman a Peter a Pavol Dubček.
   
 • Dňa 24.1.1971 návšteva japonského majstra karate Takeji Ogawu ( v tom čase 3 DAN Goju-ryu), ktorý pôsobil vo Viedni a neskôr vytvoril Dojo v Linci, kde pôsobí dodnes. Stretnutie sprostredkoval p. Ellinger. Ocenil zanietenie pre karate, udelil štrnástym cvičencom TSV 5 – 6 kyu. P. Ogawa začal pravidelne návštevovať  (1-2 krát ročne) Bratislavu.
   
 • Dňa 9.1.1972 bol predložený z iniciatívy Ing. Vladimíra Kopiniča prípravný výbor pre vytvorenie komisie karate pri Slovenskom zväze džuda. Komisia bola ustanovená dňa 22. januára 1972. v tomto zložení:

  Ing. Vladimír Kopinič – predseda
  Ing. Ladislav Klementis – podpredseda, organizačný úsek
  PhDr. František Šebej – technicko-odborný úsek
  Ing. Peter Ondris – hospodár
  Ing. Ivan Bernátek – politickovýchovný a propagačný úsek
   

 • Dňa 2.3. 1972 bol z iniciatívy Ing. Klementisa a Ing. Aibeka založený prvý oficiálny oddiel karate v SSR pri TJ Slávia Ekonóm Bratislava. V tomto roku boli založené ďalšie oddiely:

  Slávia SVŠT Bratislava – Ing. Šimkovič
  Slávia Prírodovedec Bratislava – PhDr. Šebej, CSc
  Slovan Starý háj Bratislava – p. Hrabina, MUDr. Divinec
  Slávia Medik Bratislava – Ing. Kopinič, Ing. Ondris
   

 • Koncom roku 1972 bolo v 5 oddieloch okolo 273 cvičencov, Ing. Kopinič získal 1.Dan.
   
 •  Ostatné kraje na Slovensku:

  1970 záujmový krúžok karate v Lučenci (Strharský, Zelenka)
  1973 TJ Slávia VŠLD Zvolen ( Ing. Škoda), v Topoľčanoch (Ing. Kindl), Žiar nad Hronom, Žilina
   

 • V roku 1973 premenovaný Československý zväz džuda na Československý zväz džuda a karate, vytvorenie Federálneho komisie karate, doporučenie vstupu do Európskej únie karate.