V roku 1974 prvý krúžok karate v Prešove, založil ho Ing. Pavol Krajňak. V tomto krúžku cvičili okrem iných Ervin Némethy, Eugen Lenorovič. Tento krúžok na jeseň toho istého roku sa stal oddielom karate pri TJ Slovan Solivar Prešov pod vedením Ervína Némethyho. Vyraznú pomoc po odbornej stránke v tomto oddielu priniesol PhDr. Sätozár Hazucha, ktorý vykonával v roku 75 – 76 ZVS v Prešove.
 

V tom istom roku Eugen Lenorovič, ktorý aktívne trénoval v Košiciach džudo a popri tomu sa venoval karate, súčasne vypomáhal trénovať karate aj v Prešove, kde mal trvalé bydlisko.
 

Dňa 23.6. 1974 Eugen Lenorovič,  Ervín Némethy úspešne absolvovali kurz trénerov III. triedy karate v Bratislave. Tesne pred odchodom do Bratislavy sa k Lenorovičovi pripojil Mgr. Ladislav Kita, ktorý počas štúdia psychológie v Poľsku trénoval karate smeru Kyoku-Shinkai
 

V auguste 1974 vytvoril p. Lenorovič prvý oddiel džuda a karate TJ VSŽ Košice , spoločne s Mgr. Kita a krátko nato sa pripojil na odporúčanie Ing. Kováča z Bratislavy Ing. Sokol, prvý nábor bol do novovzniknutého oddielu bol v septembri 1974. Medzi prvých cvičencov karate v Košiciach patrili: Ficeri, Orth, Bona, Mathes, Káčik, Raffaelis, PhDr. Vojtko,  Hajdu, Sopko, Stebnický, Jozef Čelovský, Gerd Řebíček, ktorý je v súčasnosti šéf trénerom Goju-kai v Budapešti a súčasne trénerom štátnej reprezentácie. O niečo neskôr začal trénovať Július Valenta (1976), ktorý je šéf tréner oddielu teraz už TZ Metropol Košice.
 

Dňa 14.10.1975 Lenorovič a Mgr. Kita založili ďalší oddiel karate pri TJ Slávia VŠV Košice, ktorý viedol pán Benedikti a neskôr p. Bauer obaja pôvodom z Prešova.
 

V roku 1975  Lenorovič a Mgr.Kita založili komisiu karate pri Zväze džuda v Košiciach. Predsedom sa stal Mgr. Kita a okrem Lenoroviča komisiu tvorili Raffaelis, Školník,  Némethy, neskôr Leško.
 

Dňa 18.10.1975 sa uskutočnili prvé Majstrovstvá Vsl. kraja za aktívnej organizačnej pomoci Ing. Kopiniča (predseda komisie karate Slov. zväzu džuda) v roli hlavného rozhodcu a Ing. Pentora. Štartovali družstvá VSŽ Košice, Slávia VŠV Košice a Solivar Prešov (založený v II. polroku 1975).
Výsledky:

V súťaži družstiev:

1. miesto Slovan Solivar Prešov
2. miesto Slávia VŠV
3. miesto VSŽ Košice

Jednotlivci :

V kata :

1. miesto Lenorovič,

V kumite v jednotlivých hmotných kategóriach : Bačo, Hudák, Orth, Sopko všetci z VSŽ Košice. Títo pretekári štartovali  na MSSR vo zvolene 2.11.1975. Po týchto pretekoch pribudli III. VT.(Lenorovič,   Bačo, Sopko, Bona).
 

Dňa 19.11. 1975 vznikol oddielu karate pri TJ Slávia VŠT Košice. Na jednoročnú vojenskú službu nastúpil do Košíc MUDr. Jozef Fábry z Bratislavy, ktorému p. Lenorovič vytvoril podmienky pre tréningy s úlohou vytvoriť nový oddiel. Predsedom oddielu sa stal Peter Mázik. Prví cvičenci tohoto oddielu boli: Kretovič, Popovič, Leško, Bubnár, Čurma a ďalší. Krátkodobo vykonával trénersku činnosť Ing. Sokol no túto rolu neskôr prevzal p. Kretovič.
 

Dňa 3.7.1977 MUDr. Samek založil oddiel karate pri TJ Vagonka Poprad
 

14.9.1976 p. Lenorovič a Mgr. Kita založili oddiel karate pri VTJ VVLŠ v Košiciach. Trénovaním a vedením oddielu boli poveriní cvičenci z TJ VSŽ p. Drgoňa a p. Švec.
 

Od 15.9.1976 začal pracovať krúžok karate v Sp. Novej Vsi pod vedením Štefana Lajčáka prom geológa, ktorý od 1.1.1977 sa stal oddielom karate pri Dome pionierov a mládeže v Sp.N.Vsi.
 

V roku 1976 v Bratislave sa konalo školenie trénerov III. triedy prví rozhodcovia vo vsl. kraji: Lenorovič, Kita, Bona, Sopko, Orth, Mathes, Némethy, Kretovič, Mázik, Bayer, Popovič, Šebej.
 

Dňa 23. 11. 1976 založil krúžok karate v Revúcej p. Ondrej Nemoga.(Krúžok nemal dlhú životnosť)
 

Dňa 8.3.1977 Vsl. komisia karate zorganizovala seminár trénerov v Košiciach pod vedením Ing. Kopiniča.
 

V dňoch 1. – 3. 7. 77 Vsl. komisia karate usporiadala letné sústredenie karate, ktoré viedli: Lenorovič, Kita, Kretovič.
 

Veľký obrat vo vývoji karate bohužiaľ v negatívnom zmysle nastal po príchode PhDr. Vojtka, ktorý začal trénovať v oddieli karate VSŽ Košice pod vedením p. Lenoroviča. Jeho nepredvídateľné karieristické úmysly a ambície, prerástli v postupnom porozbíjaní medzi oddielových vzťahov, lanárení základného vtedy už trénerskeho kádra z oddielu karate TJ  VSŽ Košice. Pri svojich karieristických ambíciách zneužil osobné vzťahy a známosti v Bratislave, kde študoval. Hrubo narušil vzťahy medzi Vsl. komisiou karate a Slovenskou komisiou karate v Bratislave, čo vyústilo, že postupne členovia komisie na silný nátlak funkcionárov karate z Bratislavy sa vzdali funkcií. Samotná p. Kardošová predsedkyňa Zväzu džuda a karate sa vzdala funkcie, predovšetkých za hrubé jej osočovanie zo strany funkcionárov karate z Bratislavy. Tieto vzťahy sa naďalej zhoršovali a 6. 5. 1983 na konferencii zväzu džuda a karate došlo k odčleneniu karate a vytvoreniu samostatného Vsl.  zväzu karate. Funkciu predsedu prevzal Dr. Vojtko, ktorý pokračoval v rozbíjaní medzioddielových vzťahov, poklesla i výkonnostná úroveň vo vsl. kraji. Pán PhDr. Vojtko spolu s p. Orthom založili oddiel karate ČH Košice, z ktorého bol pre nečestné jednanie vylúčený, tak vytvoril oddiel TJ Mladosť, kde pochodil rovnako a  aj tam voči nemu vznesené viacero nečestných obvinení, takže jediným riešením bol jeho odchod z oddielu a našťastie neskôr aj z hnutia  karate. Funkcie predsedu Vsl. zväzu karate prevzal Ing. Dušan Sarka, ktorý začal trénovať oddiel karate TJ Slávia UPJŠ Košice, ktorý behom krátkej doby skonsolidoval situáciu v hnutí karate vo vsl. kraji. Za jeho pôsobenia došlo k výraznému vzostupu úrovne karate, napravili sa medzioddielové vzťahy. Napriek tomu je potrebné skonštatovať, že osamostatnenie sa karate od džuda bolo prínosom v jeho neskoršom rozvoji.
 

V roku 1984 oddiel karate a džuda pri TJ VSŽ sa odčlenil vytvorením samostatného oddielu karate pri TZ Metropol Košice.
 

Po revolúcii v roku 1989 došlo k ďalšiemu organizačnému členeniu karte na Slovensku ako aj vzniku nových oddielov a nastal rozmach nových štýlov bojových umení.
 

V roku 1990 vznikla Východoslovenská úniu karate a bojových umení zo sídlom v Košiciach, na čele s prezidentom Ing. Dušanom Sarkom CSc. Ďalší funkcionári VUKABU sú p. Valenta p. Lenorovič, p.Konrád.(ktorí vedie oddiel ZEN SHOTOKAN KARATE DO smeru Shotokan od r. 1. 11. 1993), JUDr. Jestrebi.  V tomto čase vznikla aj Tatranská únia karate a bojových umení zo sídlom v Poprade, kde sa pričlenil oddiel Slávia UPJŠ.

Vznik Východoslovenskej únie karate a bojových umení sa datuje na 19. máj 1990. VÚKABU naviazala na východoslovenský krajský zväz karate.
 

Nová doba nám poskytla možnosť samostatne rozhodovať  o dianí karate na Východnom Slovensku a Slovenský zväz karate sa stal rovnocenný partner a zastrešuje karate hlavne v súťažnej sfére.
 

Na valnom zhromaždení dňa 19.5.1990 bol zvolený nový výkonný výbor /VV/:

Ing. Dušan Sarka – prezident /ktorý úspešne viedol úniu 12 rokov a v súčasnosti je čestným prezidentom únie/
Július Valenta – viceprezident
Viktor Demko – hospodár
JUDr. Ondrej Jestrebi – právny poradca a organizačný pracovník
Ujlakyová – referenet pre zahraničný styk
Gabriel Varga – referent pre šport v rámci SZTK
 

Naštartoval nové smery a činnosť ako napr.

- zabezpečenie skúšok STV vrátane majstrovských stupňov na pôde VÚKABU
- získanie akreditácie na vykonávanie školení trénerov a rozhodcov III. a II. triedy
- organizovanie súťaží a v regióne ako aj podujatia v zahraničí
 

Boli menovaní aj prví skúš. komisári: Lajčák, Novák, Zlámal, Poláček, Čuňo, Lenorovič, Ficeri, Borovian.
 

V septembri 1991 vznkli nové kluby KK Kretovič Košice – zakladatelia Kretovič František, Sukubová Ludmila,Blicha Ladislav a KK UNION Košice – zakladatelia Lajda Igor, Bozogáň Peter st.

Jedným z najvýznamnejších podujatí v Košiciach bola organizácia turnaja „Cassovia cup“ s medzinárodnou účasťou. Dnes sa Cassovia cup preniesla na mládežnícku sféru pod názvom mini Cassovia a neskôr „Gishin cup“.
 

Pri založení mala únia 33 klubov, z ktorých už mnohé zanikli, alebo existujú pod inými názvami. Ale dôležitejšia je skutočnosť, že VÚKABU sa zo spomínaných 33 oddielov rozrástlo na 35 s približne 3000 cvičencami.
 

V roku 2002 Ing. Dušan Sarka z pracovných dôvodov odstúpil z funkcie prezidenta a VZ VÚKABU zvolilo na jeho miesto Júliusa Valentu. VZ na jeho návrh zvolilo päť členný výkonný výbor v zložení:

- Eugen Lenorovič – tajomník
- JUDr. Ondrej Jestrebi – hospodár
- František Kretovič – trénersko metodická komisia
- Ladislav Konrád – rozhodcovská komisia,
 

S VV spolupracujú Ing. Imrich Bácskai, Ing. Martin Beca PhD. a Ing. Peter. Bozogáň v rámci organizovania športových aktivít, seminárov a propagácie. Pri organizovaní súťaží významne pomáhajú oddiely VÚKABU v Bardejove, Prešove, Michalovciach, či Humennom.
 

K zmene pôvodných stanov dochádza na Valnom zhromaždení VÚKABU dňa 30.9.2006. Túto zmenu priniesol čas, skúsenosti a vyššie nároky v hnutí karate. Zároveň so zmenou stanov prebehli aj nové voľby do orgánov VÚKABU. Výkonný výbor sa rozšíril na 7 členov: p. Július Valenta /prezident/, p. František Kretovič /viceprezident/, Ing. Imrich Bácskai, Ing. Peter Bozogáň, Ing. Martin Beca, PhD., p. Ladislav Konrád a JUDr. Ondrej Jestrebi.
 

Napriek tomu, že v dnešnej dobe zohrávajú nemalú rolu financie, dôležitý je entuziazmus a vzájomné medziľudské a medzioddielové vzťahy, ktoré sa dlhodobo vytvorili stabilnú a prosperujúcu organizáciu. Výsledky, ktoré sú uvedené na týchto stránkach potvrdzujú kvalitu hnutia karate na východe.
 

Dobrá spolupráca vyústila do zorganizovania slávnostného plesu pri príležitosti 30. výročia založenia VÚKABU. Táto akcia mala veľmi dobrý ohlas a preto sa usporiadatelia rozhodli každoročne túto akciu zopakovať. Tretí ročník sa niesol v znamení odmeňovania najúspešnejších karatistov VÚKABU. Ako najlepší karatista v doterajšej histórii VÚKABU  bol vyhlásený Peter ŠIMKO z KK UNION Košice:

12.10.2001 Majstrovstvá sveta, Atény Kumite - kadeti do 65 kg 4.miesto
13.-15.02.2004 Maj.Európy, Rijeka, Chorvátsko Kumite - juniori do 65 kg 2.miesto
13.02-2005 Majstrovstvá Európy, Thessaloniki,GR  Kumite - juniori družstvo 5.miesto
11.-13.11.2005 Majstrovstvá sveta, Limasol, Cyprus Kumite - juniori do 70 kg 4.miesto 

http://www.karateunion.sk/Fighters/PSimko.asp
 

Veľkej pocty sa dostalo slovenskému karate, keď v dňoch 4. - 6. 5. 2007 v Bratislave usporiadalo v histórii prvé MAJSTROVSTVÁ EURÓPY SENIOROV. Na slávnostnom otváracom ceremoniáli tohto veľkého turnaja s účasťou 42 krajín sa zúčastnil aj prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. Z VÚKABU sa do reprezentačného tímu dostali ako pretekár z KK UNION Košice Peter Varga, ako tréner p. František Kretovič (predseda komisie štátnej reprezentácie) a ako rozhodca bol prítomný aj Ing. Imrich Bácskai, ktorý ako prvý vo VÚKABU úspešne absolvoval skúšky a získal licenciu EKF - Judge B.  Slovensko v celkovom hodnotení získalo na tomto šampionáte 5 medailí (1-zlatú: E. Medveďová; 3-strieborné: A. Harničár, K. Farmadín a M. Višňovská; 1-bronzovú: ženský tím kumite). Tím medzinárodných rozhodcov sa popri P. Baďurovi rozšíril o R. Rebra, M. Cisára a I. Bácskaiho.
 

V sobotu 24.11.2007 sa v priestoroch klubovne TJ Metropol Košice uskutočnil seminár rozhodcov, ktorý bol spojený prvý krát s predlžovaním si licencie a výkladom pravidiel WKF. Pod vedením rozhodcovskej komisie v zložení: Ladislav Konrád , Július Valenta, Ing. Imrich Bácskai a Ing. Martin Beca PhD. sa nastolil nový systém vzdelávania rozhodcov smerujúci k ujednoteniu sa vo výklade pravidiel a ich aplikácii v praxi.
 

Od 7. - 9.11.2008 sa opäť v priestoroch klubovne TJ Metropol Košice uskutočnil tento krát kurz rozhodcov III., II. a I. triedy, ktorého sa zúčastnilo spolu 14 záujemcov stať sa (prípadne si zvýšiť kvalifikáciu) členom rozhodcovského zboru. Test z pravidiel rozhodovania, ústne skúšky ako aj praktickú časť na súťaži (len adepti na II. a I. triedu) všetci úspešne zvládli.
 

Medzinárodná súťaž v KUMITE pod názvom \"Memoriál Michala Bozogáňa\", ktorej druhý ročník usporiadal KK UNION Košice dňa 10.1.2009, sa opäť vydarila. O jej kvalite svedčí aj fakt, že sa súťaže zúčastnilo 332 pretekárov z Maďarska, Rumunska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny, ako aj účasť piatich rozhodcov s medzinárodnou licenciou. Tak dobre zorganizovaný turnaj pod vedením Ing. Petra Bozogáňa už smelo konkuruje obdobným súťažiam nielen doma, ale aj v susedných krajinách. Touto cestou ďakujeme všetkým kompetentným, ktorí sa ho aktívne zúčastnili. (http://www.karateunion.sk/MMB/MMB.asp )
 

Historický úspech zaznamenalo východoslovenské karate, keď sa jeho výprava zúčastnila ME kadetov, juniorov a starších juniorov v Paríži v dňoch 30.1. - 1.2.2009. Škoda len, že sa pretekárom a ich trénerom nesplnil veľký sen - priniesť domov medailu (Barbora Botúnová z TJ Metropol Košice a Gabriel Kaleta z KK UNION Košice obsadili 4. miesto). Avšak takto početná výprava z VÚKABU bola na takomto podujatí po prvýkrát a všetkým menovaným patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu. Pretekári: Matúš Bozogáň, Barbora Botúnová, Michal Klima, Gabriel Kaleta, Júlia a Lucia Langošová. Tréneri: František Kretovič, Július Valenta a Peter Bozogáň st. Rozhodcovia: Imrich Bácskai a Martin Beca. Celkovo sa slovenská výprava umiestnila na vynikajúcom druhom mieste hneď za domácim Francúzskom.
 

Dňa 29.1.2009 sa uskutočnila prvá oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky p. Ivana Gašparoviča v Mestskej časti Košice - sídlisko Ťahanovce. Pri tejto príležitosti boli na stretnutie s prezidentom pozvaní aj zástupcovia dvoch našich klubov, ktorí pôsobia na tomto sídlisku. KK Union Košice zastupoval syn trénera - Peter Bozogáň ml. a ŠŠK JUGO Košice prezidentka klubu - p. Miroslava Bácskaiová. Prezidenta na sídlisku privítal spolu so starostom JUDr. Cyrilom Betušom aj zástupca starostu RNDr. Ing. Emil Petrvalský - tréner KK UNION Košice. (http://www.karateunion.sk/SpolPod/PrezSR290109/PrezSR290109.asp )
 

Na 6. ročníku JUGO CUP 2009, ktorý sa konal 3.10.2009 na ZŠ Juhoslovanská 2 v Košiciach, sa po prvý krát vyhlasovali víťazi prvého ročníka ŽIACKEJ LIGY VÚKABU v sezóne 2008-2009. Krásne zlaté poháre odovzdával starosta MČ Košice - sídl. Ťahanovce JUDr. Cyril Betuš spolu s prezidentom VÚKABU p. Júliusom Valentom a riaditeľom súťaže Ing. Imrichom Bácskaiom. Prezident VÚKABU vo svojom príhovore zdôraznil význam súťaží začínajúcich karatistov pre ich ďalší športový rozvoj. JUGO CUP bol zároveň aj 1. kolom druhého ročníka tejto perspektívne sa rozvíjajúcej ligy mládežníckeho karate.
 

5. - 7.2.2010 sa naši pretekári: Linkeschová Kornélia, Schwartzová Zuzana, Klima Michal a Kaleta Gabriel z KK UNION Košice zúčastnili v reprezentačných farbách spolu s p. Františkom Kretovičom (predsedom komisie štátnej reprezentácie) 37. majstrovstiev Európy v tureckom Izmire. Vo veľkej konkurencii zo 41 krajín (768 pretekárov) sa najlepšie umiestnil Michal Klima na peknom 4. mieste, keď tesne prehral bol o tretie miesto v kumite juniori -68 kg.
 

29.9. - 3.10.2010 sa v portugalskom Cascais uskutočnili Majstrovstvá sveta Goju-Ryu WGKF. Naši pretekári z VÚKABU, ktorí hájili farby Slovenska v reprezentačných \"dresoch\" sa v celosvetovej konkurencii nestratili a domov doniesli tieto umiestnenia:

Daniela Závatzká, 1 .miesto kumite kadetky -54 kg
Zuzana Schwartzová, 1 miesto kumite juniorky družstvá a 2. miesto kumite juniorky -59 kg
Za tento historický úspech našim pretekárom a ich trénerovi Ing. Petrovi Bozogáňovi z KK UNION Košice ďakujeme!
 

Viktória Pillárová z Karate klubu Kretovič Košice dosiahla taktiež významný úspech na ME kadetov v srbskom Novom Sade, keď v kategórii kumite -54 kg získala pre slovenské farby cenný bronz. Gratulujeme.
 

Majstrovstvá sveta v malajzijskej Melake, ktoré sa konali sa v dňoch 13. - 16.10.2011, sa zapíšu veľkými písmenami do histórie VÚKABU. Historicky prvé medaile z MS k nám na Východ priniesli pretekárky Viktória Pillarová z KK Kretovič Košice (striebro v kumite kadetky -54 kg) a Zuzana Schwartzová z KK UNION Košice (bronz juniorky +59 kg). Prekvapením bolo aj 4. miesto kata juniori Petra Fabiana z Goju kai Prešov.

 

Dňa 9.10.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie VÚKABU, kde bol zvolený nový Výkonný výbor v tomto zložení:

PREZIDENT VÚKABU: Ing. Peter Bozogáň - KK UNION Košice

VICEPREZIDENT VÚKABU:  Ing. Imrich Bácskai - ŠŠK JUGO Košice

Tajomník: Mgr. Daniel Potoma - KK Kretovič Košice

Hospodár: Ing. Martin BECA, PhD. - Karate klub TANDEN Košice

Členovia:

Dušan Bilý - MŠK Vranov nad Topľou

Mgr. Peter Kožák - KK UNION Košice

Július Valenta - TJ Metropol Košice

 

Začiatkom roka 2024, presnejšie 20.1.2024 sa v GES klube v Košiciach konal slávnostný ples pri príležitosti 50. výročia založenia karate na Východnom Slovensku. Za prítomnosti takmer stovky hostí prezident SZK Daniel Líška spoločne s prezidentom VÚKABU Petrom Bozogáňom odovzdali poháre, čestné ocenenia a STV takmer dvadsiatke pretekárov, funkcionárov, rozhodcov a trénerov klubov z VÚKABU.